Úřední deska

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁJEZDEC ZA ROK 2014

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

 

    (údaje jsou uvedeny v Kč)

 

 

 

 

SCHVÁLENÝ

ROZPOČET

 

ROZPOČTOVÁ

OPATŘENÍ

 

UPRAVENÝ

ROZPOČET

 

PLNĚNÍ

K 31. 12. 2014

 

% PLNĚNÍ

K UPRAVENÉMU

ROZPOČTU

třída 1 - daňové příjmy

1 280 700,00

237 850,00

1 518 550,00

1 502 828,21

98,96

třída 2 - nedaňové příjmy

102 500,00

-8 600,00

93 900,00

90 338,22

96,21

třída 3 - kapitálové příjmy

 

 

 

 

 

třída 4 - přijaté dotace

5 449 400,00

9 093 000,00

14 542 400,00

14 542 827,00

100,00

Příjmy celkem

6 832 600,00

9 322 250,00

16 154 850,00

16 135 993,43

99,88

třída 5 - běžné výdaje

1 292 000,00

9 508 300,00

10 800 300,00

10 640 702,84

98,52

třída 6 - kapitálové výdaje

 

50 300,00

50 300,00

34 940,00

69,46

Výdaje celkem

1 292 000,00

9 558 600,00

10 850 600,00

10 675 642,84

98,39

Saldo: příjmy - výdaje

 

 

 

 

 

třída 8 - financování

- 1 763 000,00

+ 236 350,00

- 1 526 650,00

-1 655 240,59

108,42

splátky úvěrů pol. 8124

- 3 777 600,00

 

- 3 777 600,00

- 3 776 779,00

99,98

mzdy 12/2013 pol. 8901

 

 

 

- 28 331,00

 

Financování celkem

- 5 540 600,00

+ 236 350,00

- 5 304 250,00

- 5 460 350,59

102,94

           

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů rozpočtu. Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých závazných ukazatelů jsou způsobeny odchylkami v predikci na skutečné příjmy a výdaje u jednotlivých položek příjmů a výdajů – viz rozbor čerpání rozpočtu k 31.12.2014, který je nedílnou součástí závěrečného účtu.

 

2) Hospodářská činnost obce

 

Obec vede od 01.01.2014 hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

 

Ø  Odvádění a čištění odpadních vod

 

Náklady (materiál, energie, služby, mzdové náklady, úroky 2 mil. úvěr) a výnosy (stočné) odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Výsledek hospodaření ČOV k 31.12.2014 činil:            – 183 257,87 Kč.

 

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

 

Výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zajezdec.cz. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

Při prodeji majetku obec postupuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů.

Obec v roce 2014 nepřijala úvěr ani neposkytla půjčku.

 

Obec eviduje majetek ve výši 17 534 017,39 Kč.

Stav běžných účtů k 31.12.2014 činí 2 546 932,90 Kč.

Výsledek hospodaření obce k 31.12.2014 činí + 200 569,50 Kč.

Stav úvěrového účtu (SU 451) přijatého v minulém období k 31.12.2014 činí 1 655 681,55 Kč.

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

 

Obec nemá zřízeny fondy.

 

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

 

Obec nemá zřízeny příspěvkové organizace.

 

6) Hospodaření organizací založených obcí.

 

Obec nemá založeny organizace.

7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 5 587 400,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky z dotace na volby ve výši 1 469,45 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 02.02.2015.

 

 

poskytovatel

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

%

SZIF

ČOV + kanalizace

89511

4213

1 348 800,00

1 348 856,00

100,00

SZIF

ČOV + kanalizace

89512

4213

4 046 200,00

4 046 568,00

100,00

KÚPK

volby – zastupitelstvo obce

98187

4111

20 000,00

18 531,55

92,66

KÚPK

volby - Evropský parlament

98348

4111

18 000,00

17 999,00

99,99

KÚPK

POV – oprava MK

 

4122

100 000,00

100 000,00

100,00

KÚPK

výkon státní správy

 

4112

54 400,00

54 400,00

100,00

 

Celkem

 

 

5 587 400,00

5 586 354,55

98,78

 

Z rozpočtu obce byly poskytnuty neinvestiční příspěvky ve výši 3 500,00 Kč.

 

Z toho 3 000,00 Kč členský příspěvek Mikroregionu Chrudimsko a 500,00 Kč neinvestiční transfer spolkům – rybářské závody.

 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

 

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 6. 2. 2015 ve složení: ing. Bc. Jan Slavík, Eva Baťková a Yvona Lambertyová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. => nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu.

 

V Zájezdci dne 18.02.2015.

Zpracovala: Bc. Jana Novotná, účetní obce

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                 25.02.2015

Sejmuto z úřední desky dne:                                     31.03.2015

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:             25.02.2015

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:                 31.03.2015

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zájezdec, konaného dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti OÚ Zájezdec od 19.30 hodin.

 

Přítomni:         ing. Nedvěd Aleš, ing. Franc Václav, Jakoubková Ludmila, Lžíčař David, Kutílek Marcel

 

Program jednání zastupitelstva:

1)             Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 a návrhu výhledu rozpočtu pro rok 2016 a 2017

2)             Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4.

3)             Projednání a schválení dodatku č. 4. s f. AVE CZ – odvoz odpadu.

4)             Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5)             Projednání a schválení členů inventarizační komise

6)             Projednání a schválení kalkulace stočného na rok 2015.

7)             Různé: - Projednání a chválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s paní Friebertovou.

Projednání a schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko.

 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana M. Kutílka a paní L. Jakoubkovou

 

 

Zastupitelstvo:

1)      Projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2015 – Příloha č. l v celkových příjmech ve výši 1 531 400,- Kč a v celkových výdajích ve výši 1 252 970,- Kč.  Dále schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017 – příloha č. 2.

2)      Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

3)      Projednalo a schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. S/05001085/05600159/001/2011 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.

4)      Projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5)      Projednalo a schvaluje členy inventarizační komise.

6)      Projednalo a schvaluje kalkulaci stočného na rok 2015.

Dvousložková forma:

Pevná složka        200,- Kč bez DPH,    230,- Kč včetně DPH za rok.

Pohyblivá složka 21,82 Kč bez DPH,   25,09 Kč včetně DPH za 1 m3.

7)      Projednalo a schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s paní Friebertovou

8)      Projednalo a schvaluje návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko.

 

 

 

Lžíčař David                                      Jakoubková Ludmila                         ing. Nedvěd Aleš

1. místostarosta                                  2. místostarosta                                  starosta obce


 

             

Příloha č.1

 

Rozpočet na rok 2015

               
 

Příjmy

 

Výdaje

 

§

 

Návrh

 

§

 

Návrh

 

0000

Daně a dotace

  1 399 900,00 Kč

 

2212

Silnice

          5 000,00 Kč

 

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

       60 000,00 Kč

 

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

      154 500,00 Kč

 

3612

Bytové hospodářství

       46 000,00 Kč

 

3319

Ostatní záležitosti kultury - kronika

          3 500,00 Kč

 

3639

Komunální služby a úz. rozvoj

       13 000,00 Kč

 

3341

Rozhlas

                       -   Kč

 

3725

Využívání a zneškodňování kom. odpadů

         9 000,00 Kč

 

3399

Ostatní záležitosti kultury

          5 000,00 Kč

 

6310

Příjmy z finančních operací

         3 500,00 Kč

 

3421

Využití volného času dětí a mládeže

          8 000,00 Kč

 

CELKEM

 

  1 531 400,00 Kč

 

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

          3 000,00 Kč

         

3612

Bytové hospodářství

        43 000,00 Kč

         

3631

Veřejné osvětlení

        46 000,00 Kč

         

3639

Komunální služby a územní rozvoj

        19 000,00 Kč

         

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

        10 000,00 Kč

         

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

        80 000,00 Kč

         

3745

Péče o vzhled obce a veř. zeleň

        27 000,00 Kč

         

5212

Připrava na krizové situace

          1 000,00 Kč

         

5512

Požární ochrana

        12 000,00 Kč

         

6112

Zastupitelstvo obce

      304 000,00 Kč

         

6171

Činnost místní správy

      520 500,00 Kč

         

6310

Obecné výdaje z finančních operací

          6 000,00 Kč

         

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

          4 000,00 Kč

         

6402

Finanční vypořádání minulých let

          1 470,00 Kč

         

CELKEM

 

  1 252 970,00 Kč

       

 

 

 

 

Rozpočtový výhled v Kč

 

Příloha č.2

 

 

         

 

 

Obec Zájezdec

IČO 00654663

   

 

 

         

 

 

č.ř.

 

 

Rok

 

 

 

 

 

2016

2017

 

 

A

 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

2329922,31

2356322,31

 

 

P1

Třída 1

Daňové příjmy - ř. 4010

1350500

1400000

 

 

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy - ř. 4020

140000

155000

 

 

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy - ř- 4030

0

0

 

 

P4

Třída 4

Přijaté dotace - ř. 4040

54400

54400

 

 

Pc

P1+P2+P3+P4

Příjmy celkem (po konsolidaci)

1544900

1609400

 

 

P5

 

úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř.8113

 

 

 

 

P6

 

úvěry dlouhodobé - ř. 8123

 

 

 

 

P8

 

příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111

 

 

 

 

P9

 

příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121

 

 

 

 

P10

 

ostatní (aktivní likvidita)

 

 

 

 

Pf

P5 až P10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

 

 

 

 

P

Pk+Pf

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM

1544900

1609400

 

 

V1

Třída 5

Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210

1300500

1350000

 

 

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220

0

0

 

 

Vc

V1+V2

Výdaje celkem (po konsolidaci)

1300500

1350000

 

 

V4

 

splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114

 

 

 

 

V5

 

splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124

218000

218000

 

 

V7

 

splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112

 

 

 

 

V8

 

splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122

 

 

 

 

V9

 

ostatní (aktivní likvidita)

 

 

 

 

Vf

V4 až V9

Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidita

218000

218000

 

 

V

Vk+Vf

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM

1518500

1568000

 

 

D

P-V

Hotovost běžného roku

26400

41400

 

 

E

A+D

Hotovost na konci roku

2356322,31

2397722,31

 

 

         

 

 

 

Vysvětlivky:

     

 

 

P

příjmy

Pc - příjmy celkem

   

 

 

V

výdaje

Vc - výdaje celkem