Současnost

V současnosti je obec Zájezdec jednou z nejmenších obcí okresu Chrudim – jak počtem obyvatel (132), tak rozlohou (celkem katastr obce 156 ha).

V obci je 50 rodinných domů a chalup, 1 bytový dům se čtyřmi byty.

K rekreačním účelům je využito 22 nemovitostí, z toho jsou 3 nemovitosti neobydlené.

Přesto se snaží obec zajistit občanskou vybavenost.

V roce 1996 byla dokončena stavba vodovodu v rámci výstavby Vodárenské soustavy Východních Čech. Vodovod byl předán VaKu Chrudim.

O rok dříve provedl tehdy ještě SPT Telecom plošné pokrytí obce telefonními kabely, takže po dlouhých letech byla možnost získat telefonní linku.

V roce 2002 byla provedena celková plynofikace obce.

V roce 2003 bylo provedeno oplocení dětského hřiště v jižní části obce a v roce 2004 bylo zabudováno první vybavení – vahadlová houpačka, skluzavka s houpačkami a provazovým žebříkem, tři lavičky. Bylo také zakoupeno pískoviště, které bylo zabudováno na jaře roku 2005.

V roce 2004 byla též provedena rekonstrukce místního rozhlasu.

V roce 2005 došlo k odstoupení starostky paní Hany Hýnarové, novým starostou byl zvolen Ing. Aleš Nedvěd.
Obec postupně vypořádává vlastnictví k pozemkům pod stavbou rybníka. Vypořádání je částečně řešeno formou bezúplatného převodu z Pozemkového fundu ČR na obec, částečně odkupem. Obec dále v dražbě koupila nemovitost v centru obce čp. 49. Jedná se o starou stavbu, do které chtěla obec investovat.

V roce 2008 byla nemovitost čp. 49 prodána.
Započalo se s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého s využitím grantu Pardubického kraje.

V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu.

Obec se zapojila do programu obnovy venkova, žádala o poskytnutí dotace na opravu stežníku do Trojovic.

V roce 2010 se zpracovala projektová dokumentace kanalizace a čističky odpadních vod. V letních měsících byla provedena celková oprava stežníku do Trojovic. Tato komunikace je důležitou spojnicí pro pěší a cyklisty. Povodeň, která zatopila téměř celou komunikaci, přerušila práce na opravě. Oprava byla dokončena 19. 8. 2010.

V roce 2011 obec požádala o dotaci na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Koupila v dražbě nemovitost čp. 49.

V roce 2012 obec uzavřela dohodu se SZIF o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Všichni vlastníci nemovitostí byli požádáni o přepojení na nově zbudovanou kanalizaci se zahájením zkušebního provozu.

V roce 2013 byl povolen zkušební provoz ČOV. Většina vlastníků nemovitostí se připojila do splaškové kanalizace.
Dále byla v rámci programu obnovy venkova provedena oprava střechy na obecním úřadě – nová krytina.

V roce 2014 v rámci programu obnovy venkova byla provedena oprava místní komunikace.

Dalšími úkoly jsou oprava střechy a domu čp. 49, komunikací a obecního úřadu.

Hostinec U Kozáků poskytuje služby spoluobčanům místním i okolním. Příjemné prostředí rekonstruovaného hostince mohou mohou využít nejen místní občané.

Od října 2015 je starostou obce Zájezdec Ing. Václav Franc.

OFICIÁLNÍ WEB OBCE