Současnost

Obec Zájezdec je jednou z nejmenších obcí okresu Chrudim – jak počtem obyvatel (málo přes 100), tak rozlohou (celkem katastr obce 156 ha).

V obci je 50 rodinných domů a chalup.

V roce 1996 byla dokončena stavba vodovodu v rámci výstavby Vodárenské soustavy Východních Čech. Vodovod byl předán VaKu Chrudim.

O rok dříve provedl tehdy ještě SPT Telecom plošné pokrytí obce telefonními kabely, takže po dlouhých letech byla možnost získat telefonní linku.

V roce 2002 byla provedena celková plynofikace obce.

V roce 2003 bylo provedeno oplocení dětského hřiště v jižní části obce a v roce 2004 bylo zabudováno první vybavení – vahadlová houpačka, skluzavka s houpačkami a provazovým žebříkem, tři lavičky. Bylo také zakoupeno pískoviště, které bylo zabudováno na jaře roku 2005.

V roce 2004 byla též provedena rekonstrukce místního rozhlasu.

V roce 2005 došlo k odstoupení starostky paní Hany Hýnarové, novým starostou byl zvolen Ing. Aleš Nedvěd.
Obec postupně vypořádává vlastnictví k pozemkům pod stavbou rybníka. Vypořádání je částečně řešeno formou bezúplatného převodu z Pozemkového fundu ČR na obec, částečně odkupem. Obec dále v dražbě koupila nemovitost v centru obce čp. 49. Jedná se o starou stavbu, do které chtěla obec investovat.

V roce 2008 byla nemovitost čp. 49 prodána.
Započalo se s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého s využitím grantu Pardubického kraje.

V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu.

Obec se zapojila do programu obnovy venkova, žádala o poskytnutí dotace na opravu stežníku do Trojovic.

V roce 2010 se zpracovala projektová dokumentace kanalizace a čističky odpadních vod. V letních měsících byla provedena celková oprava stežníku do Trojovic. Tato komunikace je důležitou spojnicí pro pěší a cyklisty. Povodeň, která zatopila téměř celou komunikaci, přerušila práce na opravě. Oprava byla dokončena 19. 8. 2010.

V roce 2011 obec požádala o dotaci na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Koupila v dražbě nemovitost čp. 49.

V roce 2012 obec uzavřela dohodu se SZIF o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Všichni vlastníci nemovitostí byli požádáni o přepojení na nově zbudovanou kanalizaci se zahájením zkušebního provozu.

V roce 2013 byl povolen zkušební provoz ČOV. Většina vlastníků nemovitostí se připojila do splaškové kanalizace.
Dále byla v rámci programu obnovy venkova provedena oprava střechy na obecním úřadě – nová krytina.

V roce 2014 v rámci programu obnovy venkova byla provedena oprava místní komunikace.

Dalšími úkoly jsou oprava střechy a domu čp. 49, komunikací a obecního úřadu.

Od října 2015 je starostou obce Zájezdec Ing. Václav Franc.

Byly dokončeny stavební práce na plášti obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

V roce 2016 obecní zastupitelstvo vydalo Územní plán Zájezdec.

Při přípravě stavební dokumentace pro rekonstrukci domu č.p. 49 statik prokázal, že dům má jen omezeně funkční sklepní klenbu a geologické podloží domu ujíždí po svahu a že už jenom statické zajištění domu přesahuje rozpočtové možnosti obce a vybydlená budova se stala hrozbou. Plán rekonstrukce domu byl zrušen a do Plánu obnovy venkova byla zařazena likvidace domu. Nájemníkům domu bylo zajištěno jiné ubytování.

V úvozech na jižním okraji obce byl natrvalo umístěn velkokapacitní kontejner na bio odpad, který je občanům Zájezdce k dispozici 24 hodin denně po celý rok.

V roce 2017 byla s pomocí dotace z Pardubického kraje ekologicky zlikvidována budova č.p. 49. Obci se tak více otevřelo její centrum, kde se zvětšila v sousedství malého parčíku obecní travnatá plocha.

Bylo zahájeno zaměření a projektová příprava obnovy centra obce (OÚ, kaplička, chodník) a realizace úprav veřejného prostranství byla začleněna do Plánu obnovy venkova.

Byla provedena rekonstrukce obecního veřejného rozhlasu.

Na základě návrhu obce byly obci uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a vlajka.

V roce 2018 vyvrcholily přípravy oslav 700. výročí obce.

Byla opravena autobusová zastávka a dětské hřiště.

K 700. výročí byly sehnány (zejména kronikářem J. Švadlenkou) historické dokumenty, vytvořeny nové tiskoviny (publikace o historii obce, pohlednice, plakát, pozvánky) a zajištěna propagace mj. díky Chrudimskému deníku, novinám Chrudim, Českému rozhlasu Pardubice, Radiu Blaník, informačnímu systému Města Chrast, Mikroregionu Chrudim, MAS SKCH aj. Oslav se zúčastnil několikanásobek počtu obyvatel Zájezdce.

V obci byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, staré sodíkové výbojky byly nahrazeny úsporným LED osvětlením připojeným novým kabelem a řízeným vlastním rozvaděčem.

V podzemí před obecním úřadem byla vybudována další větev obecní kanalizace.

OFICIÁLNÍ WEB OBCE