Současnost

V současnosti je obec Zájezdec jednou z nejmenších obcí okresu Chrudim – jak počtem obyvatel (125), tak rozlohou (celkem katastr obce 156 ha).

V obci je 50 rodinných domů a chalup, 1 bytový dům se čtyřmi byty.

K rekreačním účelům je využito 22 nemovitostí, z toho jsou 3 nemovitosti neobydlené.

Přesto se snaží obec zajistit občanskou vybavenost.

V roce 1996 byla dokončena stavba vodovodu v rámci výstavby Vodárenské soustavy Východních Čech. Vodovod byl předán VaKu Chrudim.

O rok dříve provedl tehdy ještě SPT Telecom plošné pokrytí obce telefonními kabely, takže po dlouhých letech byla možnost získat telefonní linku.

V roce 2002 byla provedena celková plynofikace obce.

V roce 2003 bylo provedeno oplocení dětského hřiště v jižní části obce a v roce 2004 bylo zabudováno první vybavení – vahadlová houpačka, skluzavka s houpačkami a provazovým žebříkem, tři lavičky. Bylo také zakoupeno pískoviště, které bylo zabudováno na jaře roku 2005.

V roce 2004 byla též provedena rekonstrukce místního rozhlasu.

V roce 2005 došlo k odstoupení starostky paní Hany Hýnarové, novým starostou byl zvolen Ing. Aleš Nedvěd.
Obec postupně vypořádává vlastnictví k pozemkům pod stavbou rybníka. Vypořádání je částečně řešeno formou bezúplatného převodu z Pozemkového fundu ČR na obec, částečně odkupem. Obec dále v dražbě koupila nemovitost v centru obce čp. 49. Jedná se o starou stavbu, do které chtěla obec investovat.

V roce 2008 byla nemovitost čp. 49 prodána.
Započalo se s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého s využitím grantu Pardubického kraje.

V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu.

Obec se zapojila do programu obnovy venkova, žádala o poskytnutí dotace na opravu stežníku do Trojovic.

V roce 2010 se zpracovala projektová dokumentace kanalizace a čističky odpadních vod. V letních měsících byla provedena celková oprava stežníku do Trojovic. Tato komunikace je důležitou spojnicí pro pěší a cyklisty. Povodeň, která zatopila téměř celou komunikaci, přerušila práce na opravě. Oprava byla dokončena 19. 8. 2010.

V roce 2011 obec požádala o dotaci na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Koupila v dražbě nemovitost čp. 49.

V roce 2012 obec uzavřela dohodu se SZIF o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Všichni vlastníci nemovitostí byli požádáni o přepojení na nově zbudovanou kanalizaci se zahájením zkušebního provozu.

V roce 2013 byl povolen zkušební provoz ČOV. Většina vlastníků nemovitostí se připojila do splaškové kanalizace.
Dále byla v rámci programu obnovy venkova provedena oprava střechy na obecním úřadě – nová krytina.

V roce 2014 v rámci programu obnovy venkova byla provedena oprava místní komunikace.

Dalšími úkoly jsou oprava střechy a domu čp. 49, komunikací a obecního úřadu.

Od října 2015 je starostou obce Zájezdec Ing. Václav Franc.

Byly dokončeny stavební práce na plášti obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

V roce 2016 obecní zastupitelstvo vydalo Územní plán Zájezdec.

Při přípravě stavební dokumentace pro rekonstrukci domu č.p. 49 statik prokázal, že dům má jen omezeně funkční sklepní klenbu a geologické podloží domu ujíždí po svahu a že už jenom statické zajištění domu přesahuje rozpočtové možnosti obce a vybydlená budova se stala hrozbou. Plán rekonstrukce domu byl zrušen a do Plánu obnovy venkova byla zařazena likvidace domu. Nájemníkům domu bylo zajištěno jiné ubytování.

V úvozech na jižním okraji obce byl natrvalo umístěn velkokapacitní kontejner na bio odpad, který je občanům Zájezdce k dispozici 24 hodin denně po celý rok.

V roce 2017 byla s pomocí dotace z Pardubického kraje ekologicky zlikvidována budova č.p. 49. Obci se tak více otevřelo její centrum, kde se zvětšila v sousedství malého parčíku obecní travnatá plocha.

Bylo zahájeno zaměření a projektová příprava obnovy centra obce (OÚ, kaplička, chodník) a realizace úprav veřejného prostranství byla začleněna do Plánu obnovy venkova a byla podána žádost o dotaci.

Byla provedena rekonstrukce obecního veřejného rozhlasu.

Na základě návrhu obce byly obci uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a vlajka.

V roce 2018 vyvrcholily přípravy oslav 700. výročí obce.

Byla opravena autobusová zastávka a dětské hřiště.

K 700. výročí byly sehnány (zejména kronikářem J. Švadlenkou) historické dokumenty, vytvořeny nové tiskoviny (publikace o historii obce, pohlednice, plakát, pozvánky) a zajištěna propagace mj. díky Chrudimskému deníku, novinám Chrudim, Českému rozhlasu Pardubice, Radiu Blaník, informačnímu systému Města Chrast, Mikroregionu Chrudim, MAS SKCH aj. Oslav se zúčastnil několikanásobek počtu obyvatel Zájezdce.

OFICIÁLNÍ WEB OBCE