Opatření proti ptačí chřipce

Obec Zájezdec se nachází (kvůli ohnisku nákazy ptačí chřipky – aviární influenzy v drůbežářském hospodářství ve Slepoticích) dle nařízení Státní veterinární správy v pásmu dozoru, kde se všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nařizuje:

a) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010, +420 777 783 312 nebo +420 773 851 059,

b) neprodleně vhodit kadávery (zdechliny) drůbeže nebo jiného ptactva chovaných v zajetí do uzavíratelné modré plastové nádoby umístěné u zdi na východní straně OÚ Zájezdec (co jsou kontejnery) opatřené nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“ a upevnit víko nádoby, o použití nádoby informovat OÚ vhozením písemného záznamu o kadáverech (z jakého chovu, jakých, kolik, kdy) do schránky ve vstupních dveřích OÚ a telefonicky na číslo 603 867 790,

c) zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.

Celé Nařízení Státní veterinární správy je zveřejněno na úřední desce OÚ Zájezdec a na elektronické desce
http://zajezdec.cz/uredni-deska/arc19/ptaci_chripka_opatreni.pdf.